Thẻ cảnh báo – thẻ tagout  trong lockout/tagout có một số loại như sau

Thẻ cảnh báo/Thẻ cô lập – Isolation tag, thẻ cấm vận hành – Do not operate, Thẻ vận hành thử – commissioning in progress, 

Với mục đích gắn nhãn cảnh báo kèm với Safety padlock trong trình khóa Lockout/Tagout

Về cơ bản Thẻ cảnh báo tagout có một số loại với nội dung sau:

Thẻ cảnh báo/cấm vận hành

Mặt trước:

 • Cảnh báo cấm vận hành và có thể gỡ bỏ bởi người có thẩm quyền
 • Name/Tên…………..
 • Dept/Bộ phận……….
 • Expected Completion/ Dự kiến hoàn thành……..

Mặt sau

 • The energy source has been LOCKED OUT. Only the individual whos signed the reverse side may remove this lock/tag / Nguồn năng lượng đã bị khóa. Chỉ cá nhân nào đã kí ở mặt bên mới có thể gỡ khóa/thẻ này
 • Remarks / Lưu ý

.2e4962477d4f9a11c35e

The Cam Van Hanh2

The Tagout Do

Thẻ vận hành thử – commissioning in progress

Mặt trước

 • DANGER – DO NOT OPERATE / NGUY HIỂM – CẤM VẬN HÀNH
 • ĐANG TIẾN HÀNH CHẠY THỬ – COMMISSIONING IN PROGRESS

Mặt sau:

 • NAME/TÊN………….
 • DEPT/BỘ PHẬN…………
 • DATE/NGÀY……………….
 • TEL/ĐIỆN THOẠI…………
 • IC #………………….
 • NO. Số thẻ……………..

Tagout Maudo Tagout Mau Xanh

Thẻ cô lập – Isolation tag

Mặt trước

 • DO NOT REMOVE OR OPERATE / CẤM GỠ BỎ HOẶC VẬN HÀNH

MẶT SAU

 • ISOLATION / CÔ LẬP – CÁCH LY
 • THIS TAG / ISOLATION MUST NOT BE REMOVED UNLESS AUTHORISED BY THE AREA AUTHORITY / THẺ CÔ LẬP CẦN PHẢI GỠ BỎ TRỪ KHI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

The Tagout

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.