Thẻ treo giàn giáo

  • Thẻ treo giàn giáo sử dụng cho giàn giáo theo tiêu chuẩn an toàn.
  • Một bộ gồm 1 thẻ treo và 2 thẻ chèn ghi nội dung liên quan đến giàn giáo.