Tiêu chuẩn OSHA CRF 1910.147 về Lockout tagout

PHẠM VI VÀ ỨNG DỤNG

Nhiều thương tích của nhân viên xảy ra quanh một số loại máy móc. Thông thường, tai nạn liên quan đến điện giật, bỏng hoặc tiếp xúc với vật liệu nguy hiểm hoặc máy móc di chuyển bất ngờ.
Những tai nạn này có chung một điểm: sự giải phóng năng lượng không kiểm soát được.
Năng lượng, không được kiểm soát, có khả năng gây nguy hiểm rất cao.
Năng lượng, được định nghĩa đơn giản, là khả năng để thực hiện công việc.
Năng lượng động học (chuyển động) là lực gây ra bởi chuyển động của một vật thể, chẳng hạn như bánh đà quay.
Năng lượng tiềm tàng (dự trữ) là lực vô hình bên trong một vật thể khi không di chuyển, chẳng hạn như một lò xo dưới sức căng.
Có nhiều nguồn năng lượng, có thể cung cấp năng lượng cho máy móc. Bao gồm:
A. Trọng lực
B. Điện
C. Cơ khí
D. Hóa chất
E. Thủy lực
F. Khí nén
G. Nhiệt
H. Hạt nhân
Chương trình Lockout/tagout này bao gồm việc bảo dưỡng và bảo trì máy móc và thiết bị trong đó việc cung cấp năng lượng bất ngờ hoặc khởi động máy móc hoặc thiết bị. Hoặc giải phóng năng lượng dự trữ có thể gây thương tích cho nhân viên.
Chương trình này áp dụng cho việc kiểm soát năng lượng trong quá trình bảo dưỡng và/hoặc bảo trì máy móc và thiết bị.
Hoạt động sản xuất thông thường không được bao gồm trong chương trình này. Việc bảo dưỡng và/hoặc bảo trì diễn ra trong các hoạt động sản xuất thông thường chỉ được bảo đảm theo tiêu chuẩn này nếu:
• Một nhân viên được yêu cầu tháo hoặc không dùng bảo hộ hoặc thiết bị an toàn khác.
• Một nhân viên được yêu cầu đặt bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể vào vị trí trên máy móc hoặc thiết bị nơi công việc thực sự được thực hiện khi vật liệu được xử lý (điểm hoạt động)
• Nhân viên được yêu cầu đặt bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể vào vị trí nguy hiểm liên quan đến chu kỳ vận hành máy.
Chương trình này không áp dụng cho các tình huống sau:
• Trong khi bảo dưỡng hoặc bảo trì dây và phích cắm kết nối với thiết bị điện với điều kiện là thiết bị được rút ra khỏi nguồn và phích cắm vẫn thuộc sự kiểm soát duy nhất của nhân viên thực hiện dịch vụ bảo dưỡng và bảo trì.
• Trong quá trình vận hành vòi nóng liên quan đến hệ thống truyền tải và phân phối khí, hơi nước, nước hoặc các sản phẩm dầu mỏ được thực hiện trên đường ống điều áp, với điều kiện là cần bảo dưỡng liên tục, việc tắt hệ thống không thể thực hiện và nhân viên được cung cấp sự bảo vệ thay thế hiệu quả tương đương.
Nhân viên thực hiện thay đổi, điều chỉnh công cụ nhỏ và/hoặc các hoạt động bảo dưỡng nhỏ khác thường xuyên, lặp đi lặp lại và cần thiết đối với việc sử dụng thiết bị sản xuất sẽ không được bao gồm trong chương trình này nếu hoạt động xảy ra trong các hoạt động sản xuất thông thường. Tuy nhiên, các phương tiện thay thế cung cấp bảo vệ hiệu quả phải được sử dụng.
Chương trình kiểm soát năng lượng của chúng tôi (đôi khi được gọi là “chương trình lockout/tagout”) bao gồm các yếu tố sau:
• Phân công trách nhiệm
• Quy trình kiểm soát năng lượng
• Yêu cầu đối với Thiết bị Lockout/tagout
• Đào tạo nhân viên
• Kiểm toán chương trình.
• Lưu trữ hồ sơ

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Quản lý: Mặc dù ban quản lý có trách nhiệm cuối cùng đối với việc triển khai, bảo trì và thành công của chương trình kiểm soát năng lượng này, nhưng trách nhiệm thường được giao cho một Quản trị viên chương trình có tên và được lập thành tài liệu, nếu có, và các nhân viên bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, quản lý sẽ:
• Đảm bảo rằng mỗi máy và thiết bị thuộc phạm vi của chương trình này được đánh giá đúng
• Cung cấp các thiết bị lockout/tagout cần thiết
• Đảm bảo đào tạo an toàn thích hợp cho nhân viên
• Thiết lập và thực thi các quy tắc và quy trình vận hành an toàn
Quản trị viên chương trình cho Chương trình Lockout/Tagout là: REGGIE STRATTON
Quản trị viên chương trình chịu trách nhiệm phát triển và quản trị chương trình này và có toàn quyền đưa ra các quyết định cần thiết để đảm bảo thành công và có toàn quyền ngăn chặn mọi hoạt động khi có nguy cơ gây thương tích cho nhân viên liên quan đến việc giải phóng năng lượng không kiểm soát.
Ngoài ra, Quản trị viên chương trình sẽ:
• Xác định các máy móc và thiết bị nằm trong phạm vi của chương trình
• Xác định các nhân viên được ủy quyền để thực hiện các quy trình lockout/tagout
• Giám sát tài liệu về các quy trình lockout/tagout thiết bị
• Đảm bảo nhân viên được đào tạo an toàn cần thiết
• Đảm bảo kiểm tra định kỳ và lưu trữ hồ sơ được tiến hành
Người giám sát phải đảm bảo rằng tất cả các thiết bị được bảo dưỡng nằm trong phạm vi của chương trình lockout/tagout được khóa/gắn thẻ theo yêu cầu. Ngoài ra, người giám sát có trách nhiệm thông báo cho các nhân viên bị ảnh hưởng rằng thiết bị đang được bảo dưỡng và các quy trình lockout/tagout đang được sử dụng.
Nhân viên được ủy quyền cho thiết bị bảo dưỡng phải tuân thủ các quy trình lockout/tagout của chúng tôi. Nhân viên được ủy quyền và bị ảnh hưởng sẽ cố gắng không cung cấp năng lượng cho thiết bị được bảo dưỡng hoặc cố gắng loại bỏ các khóa và thẻ được đặt trên thiết bị bởi các nhân viên được ủy quyền khác. Nhân viên được ủy quyền và bị ảnh hưởng sẽ tham dự các buổi đào tạo.

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NĂNG LƯỢNG

• Quản trị viên chương trình chịu trách nhiệm xây dựng và lập tài liệu về các quy trình kiểm soát năng lượng được sử dụng để kiểm soát năng lượng nguy hiểm tiềm tàng tại bất kỳ thời điểm nào công nhân thực hiện các hoạt động trong chương trình này. Quản trị viên chương trình sẽ sử dụng Biểu mẫu quy trình cụ thể đối với thiết bị trong Phụ lục A hoặc tài liệu tương tự để lập tài liệu quy trình kiểm soát năng lượng.
• Các quy trình này sẽ xác định thông tin mà nhân viên được ủy quyền phải biết để kiểm soát các nguồn năng lượng nguy hiểm trong quá trình bảo dưỡng hoặc bảo trì. Nếu quy trình này được áp dụng giống nhau đối với các máy móc hoặc thiết bị khác nhau thì chỉ cần quy trình kiểm soát năng lượng duy nhất. Tuy nhiên, nếu có nhiều nguồn năng lượng, phương tiện kết nối khác nhau hoặc các bước tuần tự khác nhau cần thiết để tắt máy hoặc thiết bị, thì cần có các quy trình kiểm soát năng lượng riêng biệt.
Các quy trình kiểm soát năng lượng phải bao gồm ít nhất các yếu tố sau:
• Một tuyên bố về mục đích sử dụng quy trình
• Các bước tuần tự cần thiết để tắt, cách ly, ngăn chặn và bảo vệ máy móc hoặc thiết bị
• Các bước chỉ định vị trí an toàn và hiệu quả, tháo gỡ và chuyển giao các thiết bị lockout/tagout và người chịu trách nhiệm
• Các yêu cầu cụ thể đối với máy móc hoặc thiết bị kiểm tra để xác định và xác nhận tính hiệu quả của khóa, thẻ và các phương tiện kiểm soát năng lượng khác
• Quy định thông báo cho nhân viên bị ảnh hưởng trước khi thiết bị lockout/tagout được lắp và sau khi tháo chúng khỏi máy móc hoặc thiết bị
Các bước tuần tự để tắt và bảo vệ máy móc hoặc thiết bị phải bao gồm các bước sau:
• Chuẩn bị và tắt máy hoặc thiết bị.
• Lắp các thiết bị lockout/tagout vào thiết bị cách ly năng lượng.
• Thải bỏ an toàn tất cả các năng lượng nguy hiểm, năng lượng dự trữ hoặc năng lượng còn dư.
• Xác nhận cách ly hiệu quả của máy móc hoặc thiết bị trước khi bắt đầu các hoạt động bảo dưỡng hoặc bảo trì.
Trước khi tháo các thiết bị lockout hoặc tagout và cấp lại năng lượng cho máy móc hoặc thiết bị, thực hiện các bước dưới đây sau khi bảo dưỡng xong:
• Đảm bảo rằng các máy móc hoặc linh kiện thiết bị còn hoạt động nguyên vẹn.
• Xác nhận rằng tất cả nhân viên ở vị trí an toàn hoặc tránh xa thiết bị.
• Đảm bảo rằng các thiết bị lockout hoặc tagout được tháo khỏi thiết bị cách ly năng lượng bởi nhân viên lắp chúng.
• Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị an toàn đã được đặt lại đúng vị trí làm việc

THIẾT BỊ CÁCH LY NĂNG LƯỢNG

Nếu một thiết bị cách ly năng lượng không có khả năng tiếp nhận thiết bị lockout thì cần sử dụng thiết bị tagout. Nếu một thiết bị cách ly năng lượng có khả năng khóa lockout, chương trình kiểm soát năng lượng phải sử dụng khóa, trừ khi chủ lao động có thể chỉ ra rằng việc sử dụng hệ thống tagout cung cấp bảo vệ đầy đủ cho người lao động.
Bảo vệ đầy đủ cho người lao động
Khi thiết bị Tagout được sử dụng trên thiết bị cách ly năng lượng không có khả năng khóa lockout, gắn thiết bị tagout vào đúng vị trí để gắn thiết bị lockout.
Trong trường hợp này, công ty chúng tôi, với tư cách là chủ lao động, phải chứng minh rằng chương trình tagout cung cấp mức độ an toàn tương đương với mức độ thu được bằng cách sử dụng chương trình lockout.
Để chứng minh đạt được mức độ an toàn tương đương, tuân thủ đầy đủ các quy định tagout của tiêu chuẩn OSHA cùng với các phương tiện bổ sung để đảm bảo an toàn.
Các phương tiện bổ sung cần xem xét bao gồm việc thực hiện các biện pháp an toàn bổ sung như tháo các linh kiện mạch cách ly, chặn công tắc điều khiển, mở thêm thiết bị ngắt kết nối hoặc tháo tay văn van để giảm khả năng vô tình cấp năng lượng.
Bất cứ khi nào thực hiện thay thế hoặc sửa chữa, cải tiến hoặc sửa đổi lớn đối với máy móc hoặc thiết bị được thực hiện và bất cứ khi nào máy móc hoặc thiết bị mới được lắp đặt, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thiết kế thiết bị cách ly năng lượng cho máy móc hoặc thiết bị đó có khả năng tiếp nhận thiết bị lockout.
YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ LOCKOUT/TAGOUT
Công ty chúng tôi sẽ cung cấp khóa, thẻ, dây chuyền, nêm, chốt vòm, chốt tự khóa, hoặc phần cứng khác để cách ly, bảo vệ hoặc ngăn chặn máy móc hoặc thiết bị khỏi các nguồn năng lượng.
Quản trị viên chương trình sẽ đảm bảo rằng các thiết bị được xác định riêng lẻ, chỉ được sử dụng cho mục đích Lockout/Tagout, và đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Các thiết bị có khả năng chịu được môi trường mà chúng tiếp xúc.
2. Các thiết bị LockoutTagout được tiêu chuẩn hóa theo ít nhất một trong các tiêu chí sau: màu sắc, hình dạng hoặc kích thước.
3. Trong trường hợp thiết bị Tagout, in ấn và định dạng được chuẩn hóa.
4. Các thiết bị được chỉ định cho nhân viên được ủy quyền.
5. Cả thiết bị Lockout Tagout đều chắc chắn.
6. Các thiết bị lockout không thể tháo rời mà không sử dụng lực đủ lớn và các thiết bị tagout đủ chắc chắn để ngăn ngừa vô tình bị tháo ra.
7. Các thiết bị tagout được thiết kế và in ấn rõ ràng khi tiếp xúc với thời tiết, điều kiện ẩm ướt hoặc các yếu tố ăn mòn. Phụ kiện gắn thẻ là loại không thể tái sử dụng, được gắn bằng tay, tự khóa và không thể tháo rời với cường độ mở khóa tối thiểu không dưới 50 pound (tương đương với một khối liền, tất cả các dây cáp nylon chịu được môi trường).
8. Thiết bị tagout phải cảnh báo trước các điều kiện nguy hiểm nếu máy móc hoặc thiết bị được cấp điện và phải bao gồm một chú thích như: Không được khởi động, Không được mở,  Không được đóng, Không được cấp năng lượng, Không được vận hành.
9. Thiết bị lockout và thiết bị tagout phải cho biết danh tính của nhân viên lắp thiết bị.

YÊU CẦU BỔ SUNG

Kiểm tra hoặc định vị máy móc, thiết bị hoặc linh kiện
Trong trường hợp thiết bị lockout hoặc thiết bị tagout tạm thời được tháo ra khỏi thiết bị cách ly năng lượng và máy móc hoặc thiết bị được cấp năng lượng để kiểm tra hoặc định vị máy móc, thiết bị hoặc linh kiện, chúng tôi sẽ thực hiện theo trình tự này:
• Làm sạch máy móc hoặc thiết bị của các công cụ và vật liệu.
• Di chuyển nhân viên ra khỏi khu vực máy móc hoặc thiết bị.
• Tháo các thiết bị lockout/tagout được chỉ định trong quy trình bằng văn bản.
• Cấp năng lượng và tiến hành kiểm tra hoặc định vị thiết bị.
• Ngắt điện tất cả các hệ thống và lắp lại các phương tiện kiểm soát năng lượng để tiếp tục bảo dưỡng và/hoặc bảo trì.
Nhà thầu bên ngoài hoặc nhân viên khác
Bất cứ khi nào nhân viên bảo dưỡng bên ngoài tham gia vào các hoạt động thuộc phạm vi và ứng dụng của chương trình này, Quản trị viên chương trình của chúng tôi và chủ lao động bên ngoài (hoặc nhà thầu) phải thông báo cho nhau về các quy trình lockout/tagout riêng của họ. Quản trị viên chương trình của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi hiểu và tuân thủ các hạn chế và các lệnh cấm của chương trình kiểm soát năng lượng của chủ lao động bên ngoài.
Lockout hoặc Tagout theo nhóm
Khi bảo dưỡng và/hoặc bảo trì được thực hiện bởi một đội, nhóm hoặc phòng ban khác, họ phải sử dụng một quy trình giúp nhân viên có mức độ bảo vệ tương đương với mức độ bảo vệ từ việc thực hiện lockout hoặc tagout cá nhân. Chúng tôi sẽ sử dụng thiết bị lockout hoặc tagout theo nhóm như quy định trong các quy trình bằng văn bản. Khi có nhiều hơn một nhóm hoặc phòng ban tham gia, trách nhiệm của một nhân viên được ủy quyền là phải giám sát việc kiểm soát lockout hoặc tagout tổng thể liên quan đến công việc để đảm bảo sự bảo vệ liên tục.
Mỗi nhân viên được ủy quyền sẽ gắn thiết bị lockout hoặc tagout cá nhân vào thiết bị lockout theo nhóm, hộp an toàn theo nhóm hoặc cơ cấu tương đương khi họ bắt đầu làm việc. Mỗi người phải tháo thiết bị khi chúng ngừng hoạt động trên máy móc hoặc thiết bị được bảo dưỡng hoặc bảo trì.
Thay đổi ca hoặc nhân sự
Chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình cụ thể trong quá trình thay đổi ca hoặc nhân sự để đảm bảo việc bảo vệ liên tục của lockout hoặc tagout.

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN

• Chủ lao động phải đào tạo và đảm bảo rằng nhân viên hiểu mục đích và chức năng của chương trình kiểm soát năng lượng và nhân viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc tháo lắp và sử dụng các điều khiển năng lượng an toàn.
Việc đào tạo phải bao gồm:
• Mỗi nhân viên được ủy quyền sẽ được đào tạo về việc công nhận các nguồn năng lượng nguy hiểm có thể áp dụng, loại và cường độ của năng lượng có sẵn tại nơi làm việc, phương pháp và phương tiện để cách ly và kiểm soát năng lượng.
• Quản trị viên chương trình chịu trách nhiệm đảm bảo rằng hướng dẫn được cung cấp cho mỗi nhân viên bị ảnh hưởng về mục đích và sử dụng quy trình kiểm soát năng lượng.
• Quản trị viên chương trình chịu trách nhiệm đảm bảo rằng hướng dẫn về quy trình lockout/tagout được chuyển đến tất cả các nhân viên khác làm việc trong khu vực sử dụng quy trình kiểm soát năng lượng. Hướng dẫn sẽ bao gồm các lệnh cấm liên quan đến các nỗ lực khởi động lại hoặc cấp lại năng lượng cho máy móc hoặc thiết bị được khóa hoặc gắn thẻ.
Khi hệ thống tagout được sử dụng, Quản trị viên chương trình sẽ đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo về các giới hạn sau của thẻ:
• Thẻ về cơ bản là các thiết bị cảnh báo được gắn vào thiết bị cách ly năng lượng và không cung cấp các biện pháp hạn chế vật lý trên các thiết bị được cung cấp bởi khóa.
• Khi thẻ được gắn vào thiết bị cách ly năng lượng, không được tháo thẻ ra mà không có sự cho phép của người chịu trách nhiệm và không được bỏ qua dẫn đến làm hỏng thiết bị cách ly.
• Cần đảm bảo rằng thẻ dễ đọc và dễ hiểu bởi tất cả các nhân viên được ủy quyền, nhân viên bị ảnh hưởng và tất cả các nhân viên khác làm việc trong khu vực.
• Đảm bảo rằng các thẻ và phương tiện gắn chúng được làm bằng vật liệu chịu được các điều kiện môi trường tại nơi làm việc.
• Thẻ gợi lên cảm giác sai về an toàn. Cần phải đảm bảo ý nghĩa của chúng được hiểu trong phạm vi của chương trình kiểm soát năng lượng tổng thể.
• Thẻ phải được gắn chắc chắn vào thiết bị cách ly năng lượng để chúng không thể vô tình bị tách ra trong quá trình sử dụng.
Đào tạo lại được cung cấp cho tất cả nhân viên được ủy quyền và bị ảnh hưởng bất cứ khi nào có sự thay đổi trong phân công công việc, thay đổi máy móc, thiết bị hoặc quy trình gây nguy hiểm mới hoặc khi có thay đổi trong quy trình kiểm soát năng lượng.
Việc đào tạo lại cũng được tiến hành bất cứ khi nào kiểm tra định kỳ cho thấy sự sai lệch so với quy trình kiểm soát năng lượng hoặc bất cứ khi nào người giám sát hoặc Quản trị viên chương trình có lý do để tin rằng có sự không đầy đủ trong kiến thức hoặc áp dụng quy trình kiểm soát năng lượng của nhân viên.
Việc đào tạo lại sẽ thiết lập lại trình độ của nhân viên và giới thiệu các phương pháp và quy trình kiểm soát mới hoặc sửa đổi.
Chủ lao động phải xác nhận rằng đào tạo đã được đưa ra và được cập nhật. Chứng chỉ đào tạo phải bao gồm tên của nhân viên và ngày đào tạo.

KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH

Quản trị viên chương trình hoặc một nhân viên được chỉ định sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ các quy trình kiểm soát năng lượng để đảm bảo rằng các quy trình và yêu cầu của chương trình này được tuân thủ. Một nhân viên được ủy quyền không phải là (những) người sử dụng quy trình kiểm soát năng lượng phải thực hiện kiểm tra.
Quản trị viên chương trình hoặc một nhân viên được chỉ định thực hiện kiểm tra định kỳ không phải quan sát mọi nhân viên được ủy quyền thực hiện quy trình kiểm soát năng lượng trên máy móc hoặc thiết bị mà họ được ủy quyền để thực hiện bảo dưỡng và bảo trì.
Quản trị viên chương trình hoặc nhân viên được chỉ định tham gia đánh giá cần phải:
1. Quan sát số lượng đại diện của nhân viên được ủy quyền trong khi họ đang thực hiện quy trình và
2. Nói chuyện với tất cả các nhân viên được ủy quyền khác dù họ có thể không thực hiện quy trình kiểm soát năng lượng.
Đánh giá này có thể được hoàn thành trong một hoặc nhiều cuộc họp trong đó tất cả các nhân viên được ủy quyền (cũng như nhân viên bị ảnh hưởng) đều tham dự để xem xét các quy trình kiểm soát năng lượng cụ thể.
Khi sử dụng lockout để kiểm soát năng lượng, việc kiểm tra định kỳ sẽ bao gồm đánh giá giữa người kiểm tra và từng nhân viên được ủy quyền, về trách nhiệm của nhân viên đó theo quy trình kiểm soát năng lượng đang được kiểm tra. Khi một quy trình tagout đang được kiểm tra, ngoài các yêu cầu trên, đánh giá về các hạn chế của thẻ cũng phải được đưa vào cho mỗi nhân viên bị ảnh hưởng và được ủy quyền.
Tài liệu và chứng nhận kiểm tra, sử dụng Giấy chứng nhận kiểm tra
Mẫu kiểm tra định kỳ về quy trình kiểm soát năng lượng được trình bày trong Phụ lục B. Chứng nhận sẽ xác định máy móc hoặc thiết bị sử dụng quy trình kiểm soát năng lượng, ngày kiểm tra, nhân viên liên quan đến kiểm tra và người thực hiện kiểm tra. Quản trị viên chương trình sẽ lưu trữ hồ sơ các tài liệu chứng nhận kiểm tra.

LƯU TRỮ HỒ SƠ

Quản trị viên chương trình sẽ lưu trữ tất cả các hồ sơ lockout/tagout. Các hồ sơ này phải bao gồm:
• Quy trình lockout/tagout cụ thể bằng văn bản cho từng phần của thiết bị / máy móc mà chương trình bao gồm.
• Chứng nhận đào tạo nhân viên. Chứng nhận sẽ bao gồm, ít nhất là, tên nhân viên và ngày đào tạo và tóm tắt đào tạo.
• Mẫu kiểm tra định kỳ về quy trình kiểm soát năng lượng hoàn thành.
• Mọi mẫu trao đổi quy trình lockout/tagout hoàn thành.
QUY TRÌNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ
LOCKOUT/TAGOUT/ KIỂM SOÁT NGUỒN NĂNG LƯỢNG NGUY HIỂM
Ngày: _______________________________ Địa điểm: _____________________________
Thông tin máy: ______________________ Nhà sản xuất / Số hiệu: ___________________
Nhân viên được ủy quyền thực hiện các quy trình Lockout/Tagout: _________________
___________________________________________________________________________
Nguồn năng lượng
Các nguồn năng lượng có trên thiết bị này là: (điện, hơi nước, thủy lực, khí nén, khí tự nhiên, năng lượng dự trữ, vv)
NGUỒN NĂNG LƯỢNG VỊ TRÍ KHẢ NĂNG KHÓA LOẠI KHÓA YÊU CẦU
CÓKHÔNG
Quy trình tắt máy
Liệt kê các bước cần thiết để tắt máy và ngắt điện cho thiết bị. Nêu chi tiết. Đối với năng lượng dự trữ, nêu rõ cách tiêu tán hoặc hạn chế năng lượng.
Quy trình: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Loại khóa & Vị trí: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Trạng thái ngắt điện được xác nhận? Cách thức xác nhận? ________________________
___________________________________________________________________________
THÔNG BÁO TẤT CẢ CÁC NHÂN VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG
Quy trình tắt máy
Liệt kê các bước cần thiết để kích hoạt lại (cấp năng lượng) cho thiết bị. Nêu chi tiết.
Quy trình: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nguồn năng lượng được kích hoạt: _____________________________________________
THÔNG BÁO TẤT CẢ CÁC NHÂN VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG
Tên người kiểm tra: ______________________ Ngày kiểm tra: _____________________
Thiết bị và/hoặc máy móc được kiểm tra: _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Các) nhân viên được ủy quyền có liên quan: ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Các nhân viên khác bị ảnh hưởng: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Rà soát các quy trình lockout/tagout hiện tại và cho biết liệu chúng có thích hợp hay không. Giải thích bất kỳ quy trình nào được tích “Không” theo ý kiến / thiếu sót:
Thích hợp?
1.  Phương pháp kiểm soát • Có • Không
2.  Đánh giá chung về trách nhiệm và quy trình • Có • Không
3.  Nhận dạng năng lượng • Có • Không
4.  Thiết bị Lockout • Có • Không
5.  Thiết bị Tagout • Có • Không
6.  Phương pháp giải phóng năng lượng • Có • Không
7.  Các bước Lockout • Có • Không
8.  Các bước phục hồi năng lượng • Có • Không
9. Việc kiểm tra cho thấy các vấn đề và/hoặc sai lệch sau đây giữa chương trình kiểm soát năng lượng và thực hiện của nhân viên:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Các bước sau đây được khuyến nghị để khắc phục sự cố được xác định ở trên:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Chứng nhận: Quy trình kiểm soát năng lượng này thích hợp (hoặc sửa đổi như ghi chú ở trên).
Chữ ký của người kiểm tra: ____________________ Ngày: _________________________
Chữ ký của nhân viên được ủy quyền: ___________ Ngày: _________________________
CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT NĂNG LƯỢNG OSHA § 1910.147
Tên nhân viên: ______________________________________________________________
Tên inChữ ký
Ngày đào tạo: _______________________________________________________________
Chủ lao động / Địa điểm: _____________________________________________________
Giảng viên: _________________________________________________________________
Lý do đào tạo:
• Đào tạo cơ bản
• Đào tạo lại do thay đổi trong phân công công việc
• Đào tạo lại do thay đổi máy móc
• Đào tạo lại do thay đổi trong quy trình kiểm soát năng lượng
• Đào tạo lại do kiểm tra định kỳ
• Khác____________________
Đào tạo đã tiếp nhận:
• Nội dung của Chương trình kiểm soát năng lượng được rà soát
• Nội dung của các quy trình kiểm soát năng lượng cho các máy móc / thiết bị sau đây được xem xét:
• Nhân viên được ủy quyền đã được đào tạo để nhận biết năng lượng nguy hiểm có thể áp dụng, loại và cường độ năng lượng có sẵn, và các phương pháp và phương tiện để cách ly và kiểm soát năng lượng. Nhân viên đã được hướng dẫn về các hạn chế của thẻ.
• Nhân viên được hướng dẫn cách nhận biết khi nào các quy trình lockout/tagout có hiệu lực và mục đích cũng như các mối nguy hiểm có thể áp dụng liên quan đến các quy trình kiểm soát năng lượng.
Tôi xin xác nhận rằng việc đào tạo nói trên đã hoàn thành.
Tên giảng viên: ___________________________ Ngày: ____________________________

CHƯƠNG TRÌNH LOCKOUT/TAGOUT: TRAO ĐỔI QUY TRÌNH LOCKOUT/TAGOUT

Chương trình lockout/tagout của chúng tôi yêu cầu các phòng ban của chúng tôi trao đổi các quy trình kiểm soát năng lượng với các chủ lao động bên ngoài thực hiện bảo dưỡng và/hoặc bảo trì các thiết bị / máy móc của công ty.
Chúng tôi yêu cầu thực hiện các quy trình lockout/tagout và nhân viên của chúng tôi hiểu và tuân thủ các hạn chế và lệnh cấm trong chương trình kiểm soát năng lượng của chủ lao động bên ngoài.
Do đó, người liên hệ của phòng ban phải hoàn thành biểu mẫu này cùng với đại diện của chủ lao động bên ngoài.
Việc trao đổi thông tin phải diễn ra trước khi các hoạt động bảo dưỡng / bảo trì bắt đầu.
Nếu một trong những nhân viên của chúng tôi đang làm việc trên thiết bị này hoặc ở các khu vực xung quanh, đính kèm biểu mẫu này với Mẫu quy trình kiểm soát năng lượng.
Thông tin của chủ lao động bên ngoài:
Tên: ___________________________________________________________________________
Địa chỉ nhà: _________________________________________________________________
Tên dự án / Thiết bị: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kiểm tra ở đây để thể hiện rằng các quy trình kiểm soát năng lượng cho thiết bị / máy móc đã được trao đổi.
Ý kiến: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nhân viên bị ảnh hưởng (được liệt kê dưới đây) phải hiểu và tuân thủ các khác biệt sau:
Tên inChữ ký
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Xác nhận chấp nhận các quy định của mẫu này:
Chữ ký của đại diện chủ lao động bên ngoài: __________________ Ngày: ____________
Chữ ký của người liên hệ của công ty: ________________________ Ngày: ____________

Bảng chú giải thuật ngữ: Kiểm soát các nguồn năng lượng nguy hiểm (Lockout/Tagout)

  • Nhân viên bị ảnh hưởng – Nhân viên thực hiện nhiệm vụ công việc trong khu vực trong đó quy trình kiểm soát năng lượng được thực hiện và các hoạt động bảo dưỡng hoặc bảo trì được thực hiện. Nhân viên bị ảnh hưởng không thực hiện bảo dưỡng hoặc bảo trì máy móc hoặc thiết bị và không chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình kiểm soát năng lượng.
  • Nhân viên được ủy quyền – Nhân viên thực hiện bảo dưỡng hoặc bảo trì máy móc và thiết bị. Các nhân viên này sử dụng lockout hoặc tagout để tự bảo vệ mình.

Có khả năng khóa lockout – Thiết bị cách ly năng lượng được coi là có khả năng khóa lockout nếu đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

• Được thiết kế với một chốt tiếp nhận ổ khóa hoặc thiết bị khóa phù hợp khác.
• Được thiết kế để bất kỳ bộ phận liên khối nào tiếp nhận cơ cấu khóa.
• Có một cơ cấu khóa tích hợp.
• Khóa được thực hiện mà không cần tháo ra, thiết kế lại hoặc thay thế thiết bị cách ly năng lượng hoặc thay đổi vĩnh viễn khả năng kiểm soát năng lượng của nó.
Cấp năng lượng – Máy móc và thiết bị được cấp năng lượng khi chúng được kết nối với nguồn năng lượng hoặc khi chúng có năng lượng còn dư hoặc dự trữ.
Thiết bị cách ly năng lượng – Một thiết bị cơ học bất kỳ ngăn chặn việc truyền hoặc giải phóng năng lượng, bao gồm, nhưng không giới hạn, các cầu dao vận hành bằng tay, dao cách ly, van cách ly, và khối chặn.
Nguồn năng lượng – Mọi nguồn điện, cơ khí, thủy lực, khí nén, hóa chất, nhiệt hoặc năng lượng khác.
Quy trình kiểm soát năng lượng – Một tài liệu bằng văn bản có chứa các mục thông tin mà nhân viên được ủy quyền cần biết để kiểm soát an toàn năng lượng nguy hiểm trong quá trình bảo dưỡng hoặc bảo trì máy móc và thiết bị.
Chương trình kiểm soát năng lượng – Một chương trình nhằm ngăn chặn năng lượng bất ngờ hoặc giải phóng năng lượng dự trữ trong máy móc hoặc thiết bị. Chương trình bao gồm các quy trình kiểm soát năng lượng, chương trình đào tạo nhân viên và kiểm tra định kỳ.
Vòi nóng – Một quy trình được sử dụng trong các hoạt động sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng liên quan đến việc hàn trên một bộ phận của thiết bị (đường ống, mạch dẫn hoặc thùng chứa) dưới áp lực, để lắp đặt các thiết bị kết nối hoặc phụ kiện. Nó thường được sử dụng để thay thế hoặc thêm các phần của đường ống mà không làm gián đoạn việc bảo dưỡng cho các hệ thống phân phối không khí, khí, nước, hơi nước và hóa dầu.
Lockout – Việc đặt thiết bị khóa trên thiết bị cách ly năng lượng, theo quy trình đã được thiết lập, đảm bảo rằng thiết bị cách ly năng lượng và thiết bị được điều khiển không thể hoạt động cho đến khi tháo thiết bị lockout.
Thiết bị Lockout – Bất kỳ thiết bị nào sử dụng các phương tiện chắc chắn như khóa (loại chốt hoặc loại kết hợp) để giữ thiết bị cách ly năng lượng ở vị trí an toàn, do đó ngăn chặn năng lượng của máy móc hoặc thiết bị. Khi được lắp đặt đúng, mặt bích trống hoặc mặt bích trượt được bắt vít được coi là tương đương với các thiết bị lockout.
Hoạt động sản xuất thông thường – Việc sử dụng máy móc hoặc thiết bị để thực hiện mục đích của nó.
Các nhân viên khác – Một nhân viên có thể thực hiện nhiệm vụ công việc trong khu vực trong đó quy trình kiểm soát năng lượng được thực hiện và các hoạt động bảo dưỡng hoặc bảo trì được thực hiện. Các nhân viên này không thực hiện bảo dưỡng hoặc bảo trì máy móc hoặc thiết bị và không chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình kiểm soát năng lượng.
Bảo dưỡng và/hoặc Bảo trì – Các hoạt động tại nơi làm việc như xây dựng, lắp đặt, thiết lập, điều chỉnh, kiểm tra, sửa đổi và bảo trì và/hoặc bảo dưỡng máy hoặc thiết bị. Các hoạt động này bao gồm bôi trơn, làm sạch hoặc gỡ kẹt máy móc hoặc thiết bị và thực hiện các điều chỉnh hoặc thay đổi công cụ, khi nhân viên tiếp xúc với năng lượng bất ngờ hoặc khởi động thiết bị hoặc giải phóng năng lượng nguy hiểm.
Thiết lập – Bất kỳ công việc nào được thực hiện để chuẩn bị cho máy móc hoặc thiết bị để thực hiện hoạt động sản xuất thông thường của nó.
Tagout – Đặt thiết bị tagout trên thiết bị cách ly năng lượng để chỉ ra rằng thiết bị cách ly năng lượng và thiết bị được điều khiển không thể hoạt động cho đến khi thiết bị gắn thẻ được gỡ bỏ.
Thiết bị Tagout – Bất kỳ thiết bị cảnh báo nổi bật nào, chẳng hạn như thẻ và phương tiện gắn, được gắn chặt vào thiết bị cách ly năng lượng. Thẻ chỉ ra rằng máy móc hoặc thiết bị mà nó được gắn vào sẽ không được vận hành cho đến khi thiết bị tagout được tháo ra theo quy trình kiểm soát năng lượng.
Theo OSHA